ترک اعتیاد و آموزش پیشگیری از آن!

در این ویدئو، راه های پیشگیری و ترک اعتیاد آموزش داده شده و همچنین علت های روی آوردن به مواد مخدر به طور مختصر شرح داده شده است!